Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sehlingova Toužim (projekt 2005)

23. 1. 2010

P r o j e k t

 

S e h l i n g o v a   T o u ž i m

 

(verze z roku 2005)

 

 

Charakter projektu

 

Projekt vznikl za účelem přípravy a realizace oslav 300. výročí narození Josefa Antonína Sehlinga, toužimského rodáka a významného skladatele barokních Čech a osobnost Karlovarského kraje. S ohledem na časovou náročnost přípravy a naplnění některých cílů je projekt koncipován jako dlouhodobý, horizontem dokončení je právě jubilejní rok 2010. Projekt je mnohostranný, komplexní. S ohledem na historický kontext lze očekávat, že by se mohla zapojit i německá strana, čímž by projekt získal i mezinárodní charakter.

 

 

 

Úvod – výchozí podmínky

 

Město Toužim leží v jihovýchodní části dnešního Karlovarského kraje. Toto nevelké historické městské sídlo má více než 800letou minulost. Původně bylo zřejmě jedním z dvorců jihočeského velmože Jiřího z Milevska, posléze se stalo proboštstvím premonstrátského kláštera v Milevsku, za husitských válek pak panským sídlem – hradem. Město bylo založeno 8. července 1469.

Původně českou kolonizaci postupně nahradila kolonizace německá, po roce 1945 bylo německé obyvatelstvo vysídleno a na jeho místo přicházelo obyvatelstvo nové z území celé ČR. Díky tomu byly zpřetrhány veškeré historické tradice a vazby obce i regionu, ztratila se jeho historická paměť, tyto byly nahrazeny směsí tradic dosídlenců a umělé socialistické kultury. Teprve v posledních letech dochází k pozvolnému poznávání minulosti obce a k oživování jejích zapomenutých historických tradic. Jejich nedílnou součástí jsou i významní jedinci z řad obyvatel obce, významní rodáci. Po roce 1989, v souvislosti s oživením kontaktů mezi dnešními a bývalými, německými obyvateli Toužimi jsme s překvapením zjistili, že také Toužim takové osobnosti má, ale dnešním obyvatelům jsou zcela neznámé. Bohužel jsou neznámé i širší veřejnosti, a to zejména proto, že tyto osobnosti pocházely z prostředí germanizované Toužimi a jejich původ a činnost nebyly pro českou společnost a po roce 1948 i pro komunistickou ideologii akceptovatelné. Nelze se tedy divit, že v nedávné době tito lidé upadli v zapomnění.

Jednou z takových osobností Toužimi, která svým významem výrazně přesahuje regionální rámec, je Josef Antonín Sehling, významný představitel české duchovní hudby poloviny 18. století.

J. A. Sehling (též Seehling, Seling, Sölling) se narodil 7. ledna 1710 v Toužimi. Pocházel z váženého toužimského měšťanského rodu Sehlingů s jehož příslušníky se pravidelně setkáváme v průběhu 17. až 18. stol. v toužimské městské radě. Josef Antonín se s hudbou, stejně jako jeho mladší bratr František, začal seznamovat již v toužimské škole, kde se projevilo jeho hudební nadání, které pak dále rozvíjel na studiích kompozice v Praze a Vídni. Po ukončení studií se usadil v Praze, kde působil na kůrech zdejších kostelů. Mimo jiné byl pověřen vedením chórů při barnabitském kostele sv. Benedikta, při kostele sv. Františka Serafínského řádu křižovníků s červenou hvězdou a kostele P. Marie po řetězem u maltézských rytířů na malé Straně. Roku 1736 se stal druhým houslistou chrámového orchestru při katedrále sv. Víta. Zde pak působil 19 let, asistoval a během jeho nemoci také zastupoval kapelníka Jana Fr. Nováka, předchůdce Fr. X. Brixiho. Během svého působení zde vytvořil rozsáhlou sbírku hudebnin. Brzy se stává známým a

 

 

 - 2 -

 

úspěšným hudebníkem i skladatelem. V r. 1739 jej do svých služeb přijímá hrabě Václav Morzín a Sehling se stává jeho dvorním "musikusem" a skladatelem. 15. února 1746 se v malostranském kostele sv. Mikuláše oženil s Josefou Forstovou.

J. A. Sehling se řadí svým barokně-klasicistním dílem, zejména v oblasti chrámové hudby, k nejvýznamnějším předchůdcům Fr. X. Brixiho. Byl ovlivněn tvorbou slavného mistra Christopha Willibalda z Glucku (1714-1787). Sehling se věnoval i pedagogické činnosti a k jeho žákům patřili např. sopranisté J. Ch. Preisler z Blottendorfu a P. L. Oehlschlagel. V jeho duchovní hudbě nacházíme modlitby, mše, rekviem, pastorely a tehdy velmi oblíbená pašijová oratoria. Právě oratorium Filius prodigus (Ztracený syn), předvedené poprvé v roce 1739, zaznamenalo obrovský úspěch. K jeho dalším známým dílům patří také pastorela Pastoralis Beati misericordes, mše Bonae spei, Bella premunt hostilia, Da robur fer auxilium, Et peccatum meum, Exaudivit Dominus, Immaculatea B. V. Conceptionis, In te Domine speravi, Laetamini in Domino aj. Zajímavostí je, že v některých svých dílech užil v textech českého i německého jazyka. Stranou jeho zájmu nezůstala ani hudba světská, jak to dokládá např. opera Judita, uvedená poprvé roku 1743 při příležitosti korunovace císařovny Marie Terezie na českou královnu, nebo opera Konstatntinus z roku 1751. Originály jeho děl byly uloženy v archivech v Mělníku, Nymburku, Roudnici nad Labem a dále v archivech svatovítské kapituly, Alžbětinského a Strahovského kláštera v Praze. J. A. Sehling zemřel 17. září 1756 v Praze.

Domníváme se, že si Josef Antonín Sehling zaslouží úctu a pozornost nejen toužimských obyvatel, ale i nejširší kulturní veřejnosti na krajské i celostátní úrovni, hlubší poznání své osobnosti a především svého díla, které je třeba oživit. A k tomu by měl posloužit právě tento projekt.

 

 

 

Cíl projektu

 

1. Poznání a oživení kulturně historického odkazu osobnosti Josefa Antonína Sehlinga.

Studiem archivních pramenů získat více informací o životě a působení J. A. Sehlinga, mimo jiné také identifikovat přesné místo jeho narození k následnému osazení pamětní desky a získat jeho podobiznu. Provést inventarizaci jeho hudebního díla, zhodnotit význam Sehlingova díla v kontextu se soudobou hudbou. V roce 1710, tedy při příležitosti 300. výročí narození J. A. Sehlinga, se v Toužimi uskutečnění odborný seminář který shrne veškeré výsledky dosavadního bádání. Součástí oslav bude odhalení pamětní desky a první ročník akce Sehlingova Toužim. 

 

2. Rozvoj kulturního a společenského života ve specifických podmínkách pohraničního regionu.

Na archivní výzkum díla J. A. Sehlinga by mělo navázat i oživení jeho díla prostřednictvím nastudování jeho děl uměleckými soubory. K vzájemnému setkávání a interpretů Sehlingova díla a k přehlídce jejich práce by sloužila akce Sehlingova Toužim, která by vhodným způsobem doplnila kulturní a společenský život města i celého regionu. Takovéto aktivity, propagující mezi veřejností a zejména pak mládeží klasickou, historickou hudbu, v Toužimi dosud chybí (v současné době je Toužim spojována s oblastními koncerty rockové hudby v místní Sokolovně). Ke konání takové akce jsou zde dobré podmínky. Zdejší děkanský kostel Narození Panny Marie barokně upravený v letech 1738-1742 ideálně zapadá do historického období tvorby J. A. Sehlinga. Navíc by taková aktivita urychlila a podpořila celkovou obnovu této památky. Již dnes jsou jak v budově zdejšího děkanského úřadu, tak ve městě vytvořeny dostatečné ubytovací kapacity a další nezbytné zázemí. S ohledem na společnou česko-německou historickou tradici Toužimi lze předpokládat i zájem a zapojení německé strany (např. v rámci festivalu Uprostřed Evropy - Mitte Europa).     

 

 

- 3 - 

 

3. Obnova kulturních a historických tradic ve specifických podmínkách pohraničního regionu.

Významným garantem oživování a udržování hudebního odkazu J. A. Sehlinga by se měly stát zejména základní umělecké školy v regionu v čele s místní ZUŠ. V minulosti, peřd rokem 1945, při zdejším děkanském chrámu působil chrámový pěvecký sbor. Budou-li k tomu podmínky, zejména personální, mohl by tento projekt iniciovat znovuobnovení této kulturní aktivity (např. v sousedních Žluticích již působí ženský pěvecký sbor Rosa coeli).  

 

4. Podpora odborné vědecké činnosti.

Vytvořením veřejné objednávky na výzkum osobnosti a díla J. A. Sehlinga se podpoří rozvoj odborné vědecké činnosti. V tomto směru chce projekt oslovit zejména mladé badatele z řad laické i odborné veřejnosti a studující mládež.

 

5. Podpora v oblasti hudby.

Oživením odkazu J. A. Sehlinga a s tím spojenými aktivitami dojde ke zpestření a rozšíření kulturních aktivit v oblasti hudby. Předpokládáme, že nově nastudovaná díla J. A. Sehlinga budou nahrána a vydána na CD nosiči, a tím jeho odkaz dále propagován.

 

 

 

Časový harmonogram projektu

 

I. etapa 2005-2006

1. Vytvoření organizační pracovní skupiny:

-vytvoření organizačně technických předpokladů k řízení a realizaci projektu, výzva hudební veřejnosti, vytváření kontaktů s interprety a hudebními odborníky, vytvoření webové stránky včetně diskusního fóra na internetu; garantem bude o. p. s. Pod střechou (bude založena během roku 2005).

2. Archivní průzkum osobnosti J. A. Sehlinga:

- přehled pramenů, jejich studium a zpracování, dílčí prezentace výzkumu.

3. Archivní průzkum díla J. A. Sehlinga:

-přehled pramenů, inventarizace, studium a zpracování, dílčí prezentace výzkumu.

 

II. etapa 2007-2008

1. Vytvoření interpretační pracovní skupiny:

-vytvoření pracovní skupiny k interpretaci díla J. A. Sehlinga,

-vytvoření kontaktů a podmínek ke spolupráci zapojených subjektů,

-koordinace činnosti zapojených subjektů.

-aktivity k přípravě 1. ročníku festivalu Sehlingova Toužim

 

III. etapa 2009-2010

1. Příprava a organizace oslav 300. výročí narození J. A. Sehlinga v Toužimi:

-návrh a zhotovení pamětní desky.

-příprava a výroba sborníku.

-příprava a realizace konference J. A. Sehling – osobnost a dílo:

-příprava a realizace kulturně společenského programu k 300. výročí narození J. A. Sehlinga

2. Příprava a realizace 1. ročníku festivalu Sehlingova Toužim:

-interpretační přehlídka souborů barokní duchovní hudby s důrazem na dílo J. A. Sehlinga

3. Příprava a vydání multimediální CD prezentace k osobnosti a dílu J. A. Sehlinga

 

 

- 4 -

 

Garant projektu

 

V první fázi bude garantem projektu město Toužim, komise rady města Toužim pro kulturu, památky a cestovní ruch, Sídliště 428, 364 20 Toužim, tel. 353 300 719, e-mail sona.simkova@touzim.cz. Po vzniku nyní připravované o. p. s. Pod střechou, převezme tuto garanci tato nezisková organizace a její příslušná pracovní skupina.

 

 

V Toužimi dne 31. března 2005

 

Jiří Schierl,

předseda komise RM Toužim pro kulturu, památky a cestovní ruch

 

Kontakty:

 

město Toužim, komise rady města Toužim pro kulturu, památky a cestovní ruch

Sídliště 428

364 20 Toužim

http: www.touzim.cz

tel.: 353 300 719

e-mail: sona.simkova@touzim.cz

 

Jiří Schierl, vedoucí pracovní skupiny projektu Sehlingova Toužim

Tepelská 393

364 01 Toužim

tel.: 353 311 148

mobil: 723 246 041

e-mail: jiri.schierl@post.cz;                 

 

(o. p. s Pod střechou, pracovní skupina projektu Sehlingova Toužim,

Nežichov 8

364 01 Toužim

http: www.nezichov.cz/podstrechou

e-mail: podstrechou@nezichov.cz;)

 

 

Poznámka: Tento původní dokument obsahuje již neplatné informace a údaje! Projekt převzalo v závěru roku 2009 občanské sdružení Pod střechou.