Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy

31. 10. 2009

Nové stanovy spolku budou uveřejněny po registraci u rejstříkového soudu.

 

Stanovy

Pod střechou, občanské sdružení

(V aktuálním znění registrovaném MV ČR 24. září 2006 pod č. j.  VS/1-1/64118/06-R)

 

 

 

 

 

Čl. 1. Název, sídlo a cíl sdružení

 

a) Sdružení nese název Pod střechou, občanské sdružení  (dále jen "sdružení").

b) Sídlem sdružení je obec město Toužim 364 01, náměstí Jiřího z Poděbrad 522.

c) Cílem sdružení je všestranná podpora rozvoje kultury a cestovního ruchu zejména na území regionu Toužimska, které je pro tento účel vymezeno územím obcí Krásné Údolí, Toužim a Útvina, a v jeho okolí. Cíle sdružení jsou naplňovány zejména péčí o zachování a další rozvoj kulturního a přírodního dědictví regionu, včetně ochrany, obnovy a využití kulturních památek, ochrany přírody a krajiny, dále propagací regionu a dalšími aktivitami směřujícími k všestrannému rozvoji kultury a cestovního ruchu.

 

Čl. 2. Členství ve sdružení

 

a)  Členství ve sdružení je řádné nebo čestné, vzniká přijetím po složení zápisného.

b) Řádným členem sdružení se může stát každá fyzická osoba starší 15 let, nebo právnická osoba, která se ztotožnila s posláním a stanovami tohoto sdružení.

c) Čestným členem sdružení se může stát fyzická osoba, která se významným způsobem zasloužila o naplnění poslání a cílů sdružení.

d) Členství ve sdružení vzniká po složení zápisného rozhodnutím valné hromady sdružení o přijetí.

 

Čl. 3. Práva a povinnosti členů

 

a) Člen sdružení má právo účastnit se jednání valné hromady sdružení a rady sdružení, podávat orgánům sdružení své návrhy, podněty a připomínky, účastnit se všech akcí sdružení. Právo volit a být volen do orgánů sdružení mají jen řádní členové sdružení.

b) Člen sdružení je povinen jednat v souladu s cíly a posláním sdružení, dodržovat jeho stanovy, dle svých možností a schopností přispívat k naplňování programu činnosti sdružení, řádně a včas platit stanovený členský příspěvek.

d) Evidenci členů sdružení vede v souladu s příslušnými zákony pověřený člen rady sdružení, zpravidla pokladník. Fyzické osobě může být jako doklad o členství vydán členský průkaz sdružení.

d) Čestný člen má při rozhodování hlas poradní.

e) Čestný člen sdružení je osvobozen od placení zápisného a členského příspěvku.

 

Čl. 4. Orgány sdružení

 

a) Orgány sdružení jsou valná hromada sdružení (dále jen "valná hromada"), rada sdružení (dále jen "rada"), předseda a místopředseda sdružení (dále jen "předseda" a "místopředseda"), pokladník sdružení (dále jen "pokladník") a kontrolní výbor sdružení (dále jen "kontrolní výbor").

 

Čl. 5. Valná hromada sdružení

 

a) Valná hromada je nejvyšší orgán sdružení.

b) Řádná valná hromada se schází nejméně jednou v kalendářním roce, zpravidla na začátku roku. Svolává ji předseda sdružení.

c) Valnou hromadu může mimořádně svolat revizní komise a požádá-li o to nejméně jedna třetina všech členů sdružení.

d) Valná hromada je usnášeníschopná při nadpoloviční účasti všech řádných členů sdružení. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných řádných členů sdružení.

e) Valné hromadě je vyhrazeno:

- schvalovat změnu stanov sdružení.

- schvalovat plán činnosti sdružení.

- schvalovat rozpočet a závěrečné vyúčtování sdružení.

- rozhodovat o řádném nebo čestném členství ve sdružení.

- volit a odvolávat členy ostatních orgánů sdružení.

- schvalovat hospodaření sdružení.

- rozhodovat o výši zápisného a členského příspěvku.

f) O jednání valné hromady se pořizuje zápis, který obsahuje schválený pořad jednání, jeho průběh, výsledky rozhodování a přijatá usnesení. Zápis podepisuje předseda a další dva ověřovatelé z řad řádných členů sdružení.  Nedílnou součástí zápisu je prezenční listina přítomných řádných členů sdružení.

 

Čl. 6. Rada sdružení

 

a) Rada je výkonným orgánem sdružení, který řídí činnost sdružení mezi valnými hromadami v souladu se schváleným plánem činnosti sdružení a ze své činnosti je odpovědná valné hromadě.

b) Rada je nejméně tříčlenná, členy rady jsou vždy předseda, místopředseda a pokladník.

c) Členy rady volí a odvolává valná hromada.

d) Volební období rady trvá nejvýše 3 roky.

e) Radě je vyhrazeno:

- zabezpečovat hospodaření sdružení podle rozpočtu sdružení.

- zabezpečovat činnost sdružení podle schváleného plánu činnosti sdružení.

f) O jednání rady se pořizuje zápis, který obsahuje schválený pořad jednání, jeho průběh, výsledek rozhodování a přijatá usnesení. Zápis podepisuje předseda a další dva ověřovatelé z řad členů rady. Nedílnou součástí zápisu je prezenční listina přítomných členů rady.

 

Čl. 7. Předseda a místopředseda sdružení

 

a) Předseda je statutární zástupce sdružení, zastupuje sdružení navenek.

b) Předsedu v době jeho nepřítomnosti zastupuje místopředseda a plní jeho úkoly a povinnosti. Předseda může po předchozím schválení radou zmocnit k zastupování sdružení v konkrétní věci další osoby.

c) Předseda nebo místopředseda, případně další zmocněné osoby jednají jménem sdružení každá samostatně v rozsahu svého zmocnění. 

d) Předseda plní úkoly v souladu se schváleným plánem činnosti sdružení a další úkoly stanovené rozhodnutím valné hromady nebo rady. Ze své činnosti je odpovědný valné hromadě.

e) Předseda svolává a zpravidla řídí jednání valné hromady a rady. Valnou hromadu předseda svolá mimořádně tehdy, požádá-li o to nejméně jedna třetina všech členů sdružení. 

f) Volební období předsedy a místopředsedy je nejvýše tříleté.

g) K označování dokladů a dokumentů sdružení se používá razítko sdružení k němuž se připojí podpis předsedy (místopředsedy). Razítko sdružení uchovává předseda.

 

Čl. 8. Kontrolní výbor

 

a) Kontrolní výbor (dále jen "výbor") dohlíží na dodržování stanov sdružení a kontroluje hospodaření sdružení s finančními prostředky a majetkem sdružení. Ze své činnosti je výbor odpovědný valné hromadě.

b) Výbor je nejméně tříčlenný a jeho členy nemohou být předseda, místopředseda a pokladník.

c) Jednání kontrolního výboru zpravidla řídí předseda kontrolního výboru.

c) Předsedu a další členy kontrolního výboru volí a odvolává valná hromada z řad řádných členů sdružení

d) Volební období členů kontrolního výboru je nejvýše tříleté.

e) Z jednání a kontrolní činnosti výboru se pořizují zápisy, které podepisuje předseda výboru a další dva členové výboru. Zápisy a zprávy o své činnosti výbor předkládá nejbližší valné hromadě.

 

Čl. 9. Pokladník

 

a) Pokladník vede evidenci majetku sdružení v souladu s obecně platnými předpisy.

b) Pokladníka volí a odvolává valná hromada z řad členů sdružení.

c) Volební období pokladníka je nejvýše tříleté.

 

 

Čl. 9. Pracovní komise

 

a) Rada může zřídit jako své pracovní orgány pracovní komise (dále jen "komise").

b) Komise plní úkoly určené radou, jíž je také odpovědná ze své činnosti.

c) Členy komisí jmenuje rada, předsedu komise jmenuje z řad řádných členů sdružení.. 

 

Čl. 10. Hospodaření sdružení

 

a) Sdružení svou činnost finančně zabezpečuje z těchto zdrojů:

- zápisného.

- členských příspěvků.

- darů, odkazů a sbírek.

- přijatých grantů, příspěvků a dotací.

- úroků z konta sdružení. 

- z hospodářské činnosti.

b) Finanční prostředky jsou uloženy na kontě sdružení a dále v pokladně sdružení.

c) S finančními prostředky sdružení na základě usnesení valné hromady a rady nakládá pokladník sdružení v souladu se schváleným rozpočtem a plánem činnosti sdružení. 

d) Evidence příjmů, výdajů a majetku sdružení je vedena v souladu s obecně platnými předpisy.

e) Kontrolu evidence finančních prostředků a majetku sdružení provede kontrolní výbor vždy po skončení kalendářního roku. Průběžnou kontrolu provádí rada a výbor během roku. Výsledky kontrol se předkládají nejbližší valné hromadě.    

 

Čl. 11. Zánik sdružení

 

a) Sdružení zaniká rozhodnutím valné hromady sdružení nebo podle zákona.

b) Likvidátora jmenuje valná hromada, zpravidla jím je předseda sdružení.

c) Majetek zaniklého sdružení bude likvidován tak, aby byly splněny závazky sdružení. Likvidační zůstatek bude nabídnut obcím Toužimska, každá obec obdrží podíl podle počtu obyvatel obce, nepřijme-li obec tuto nabídku do 60 dnů od doručení nabídky, přejde její podíl na stát. Likvidační zůstatek musí nabyvatel použít výhradně jen na obnovu kulturních památek na území obcí regionu Toužimska.

 

Čl. 12. Závěrečná ustanovení

 

a) Sdružení používá vlastní razítko, které obsahuje název sdružení, identifikační číslo organizace a číslo účtu sdružení. Razítko je oprávněn používat předseda sdružení.

b) Tyto stanovy jsou závazné pro všechny řádné i čestné členy sdružení a pro všechny orgány sdružení.

c) Změna těchto stanov je vyhrazena valné hromadě sdružení.

d) Tyto stanovy byly schváleny usnesením valné hromady sdružení č. 2/2006 dne 29. srpna 2006 a nabývají účinnosti dnem registrace u ministerstva vnitra České republiky.