Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy aktuální

18. 3. 2018

Stanovy spolku Pod střechou, z. s.
registrovaných u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. L 4514/SL2/KSPL

 

1. Název a sídlo spolku.
(a) Název spolku je „Pod střechou, z. s.“, dále jen „Spolek“.
(b) Sídlem Spolku jsou Žlutice, Skoky čp. 21.

2. Účel Spolku.
Účelem Spolku je veřejně prospěšná činnost zaměřená na poznávání, zachovávání, podporu, rozvíjení a propagaci kulturního a historického dědictví poutního místa Skoky u Žlutic, zejména pak ochrana, obnova a provoz poutního kostela Navštívení Panny Marie ve Skocích a jeho zázemí, včetně s ním souvisejících tras poutních a naučných stezek, a dále ochrana přírody a krajiny.

3. Orgány Spolku.
(a) Nejvyšším orgánem Spolku je členská schůze Spolku, dále jen „Schůze“. 
(b) Statutárním voleným orgánem Spolku je předseda a místopředseda Spolku, dále jen „Předseda“ a „Místopředseda“.
(c) Výkonným voleným orgánem Spolku je výbor Spolku, dále jen „Výbor“.
(d) Kontrolním voleným orgánem Spolku je kontrolní komise Spolku, dále jen „Kontrolní komise“.
(e) Zvláštním orgánem Spolku je Poutní bratrstvo Mariánských Skoků, dále jen „Bratrstvo“.
(f) Členská schůze může podle potřeby zřídit další komise.
(g) Funkční období členů volených orgánů Spolku je nejvýše pětileté.

4. Schůze.
(a) Schůze je nejvyšší orgán Spolku.
(b) Schůze rozhoduje o změnách stanov, schvaluje rozpočet a výsledek hospodaření, výroční zprávu, plán činnosti, rozhoduje o přijetí člena nebo zrušení členství ve Spolku, vstupu Spolku do jiné právnické osoby nebo sdružení, rozhoduje o výši členského příspěvku a zápisného, volí a odvolává Předsedu, Místopředsedu, Pokladníka a další členy Výboru, volí a odvolává členy Kontrolní komise, rozhoduje o zrušení Spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, fúzi či rozdělení, rozhoduje o převodech nemovitého majetku a závazcích Spolku, nejsou-li součástí schváleného plánu činnosti nebo rozpočtu Spolku. 
(c) Zasedání Schůze svolává zpravidla Předseda, alespoň jednou do roka, nebo požádá-li o to nejméně jedna třetina všech členů Spolku nebo Kontrolní komise, a to nejméně 30 dnů před jeho konáním. Svolavatel o konání zasedání Schůze informuje všechny členy Spolku emailem nebo písemně, informaci též zveřejní na veřejně přístupném místě v sídle Spolku a dále i na webu Spolku, je-li zřízen. V pozvánce se uvede datum, místo a program zasedání.
(d) Zasedání Schůze zpravidla řídí Předseda, Schůze je schopná se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny všech řádných členů Spolku. Platné usnesení se přijímá nadpoloviční většinou řádných členů Spolku přítomných na zasedání Schůze v době usnášení. Při posuzování počtu přítomných se přihlíží pouze k počtu řádných členů Spolku, kteří mají jeden hlas, přidružení a čestní členové Spolku mají hlas poradní.  
(e) Předsedající zajistí pořízení zápisu ze zasedání Schůze, který obsahuje datum, čas, místo a program zasedání, kdo jej svolal, prezenční listinu přítomných, průběh zasedání a přijatá usnesení. Zápis ověřují předsedající a Schůzí zvolení ověřovatelé zápisu. Zápis je vyhotoven do 15 dnů od ukončení Schůze a je uložen v sídle Spolku.
(f) Náhradní zasedání Schůze se řídí ustanovením platného zákona. Dílčí Schůze, jsou-li svolávány, musí proběhnout v době 30 dnů od svolání první dílčí Schůze.

5. Výbor.
(a) Výbor je výkonný orgán Spolku, který zajišťuje běžný chod a činnost Spolku v období mezi zasedáními Schůze v souladu s těmito stanovami a usneseními Schůzí. 
(b) Výbor tvoří Předseda, Místopředseda, Pokladník a další členové Výboru.
(c) Výbor má lichý počet členů, nejméně však tři členy.
(d) Rozhoduje o všech záležitostech Spolku, pokud nejsou vyhrazeny Schůzi. 
(e) Zasedání Výboru svolává a řídí zpravidla Předseda, podle potřeby. O konání zasedání prokazatelně informuje všechny členy Výboru, nedohodnou-li se všichni členové Výboru jinak, nejméně 5 dnů před zasedáním, v pozvánce uvede datum, čas a místo zasedání a jeho program. Zasedání Výboru se zpravidla koná v sídle Spolku, nebo se souhlasem všech členů Výboru na jiném vhodném místě, je usnášeníschopné za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů Výboru. Platné usnesení se přijímá nadpoloviční většinou členů Výboru přítomných na zasedání v době usnášení. 
(f) Ze zasedání Výboru do 7 dnů od ukončení zasedání pořizuje předsedající zápis, který obsahuje datum, čas, místo a program zasedání, prezenční listinu, průběh zasedání a přijatá usnesení. Zápis ověřuje předsedající a další na zasedání přítomný člen výboru. Zápis je uložen v sídle Spolku.
(g) Výbor hospodaří v rámci schváleného rozpočtu, rozpočtové změny může provádět v souladu se schváleným plánem činnosti Spolku, pokud se nemění saldo rozpočtu.
(g) Výbor vyhotovuje do 31. března výroční zprávu o činnosti Spolku za předchozí kalendářní rok a tuto předkládá na nejbližším zasedání Schůze ke schválení.     

6. Předseda a Místopředseda.
(a) Předseda a Místopředseda jsou statutárním orgánem Spolku, který zastupuje Spolek navenek.
(b) Předseda a Místopředseda jedná každý samostatně, v souladu s těmito stanovami, usneseními Schůze a Výboru.
(c) Předseda nebo Místopředseda může písemně zmocnit jinou osobu, aby Spolek zastupovala v určité záležitosti, tato osoba jedná samostatně a v rozsahu svého zmocnění.
(d) Písemnosti Spolku označují Předseda a Místopředseda svým jménem, funkcí a vlastnoručním podpisem s razítkem Spolku.
(e) Předseda vede agendu, seznam členů a uchovává razítko Spolku. 
 
8. Pokladník.
Pokladník disponuje s pokladnou a bankovním účtem Spolku. Jedná v souladu s těmito stanovami, usneseními Schůze a Výboru, se schváleným rozpočtem Spolku a podle písemných dispozic Předsedy a Místopředsedy. Pokladník vede evidenci majetku Spolku a účetnictví Spolku, pokud jeho vedení není zajištěno třetí osobou.
   
9. Kontrolní komise.
Členem Kontrolní komise nemůže být Předseda, Místopředseda a člen Výboru. Počet členů Kontrolní komise je lichý, nejméně má tři členy. Kontrolní komise plní úkoly stanovené těmito stanovami a Schůzí.

10. Bratrstvo.
(a) Bratrstvo je zvláštním podpůrným orgánem Spolku. Jeho úkolem je všestranná podpora obnovy a rozvoje poutního místa Skoky u Žlutic a s ním souvisejícího poutnictví a činnosti Spolku prostřednictvím dobrovolnických aktivit a dárcovství. Členy Bratrstva jsou všichni členové Spolku bez rozdílu druhu členství.
(b) Bratrstvo si může upravit svou činnost vlastním řádem v rámci těchto stanov, který podléhá schválení Schůze. Volený zástupce Bratrstva, je-li ustanoven, má právo účastnit se zasedání Výboru s právem hlasu poradního.

11. Členství Spolku.
(a) Členství Spolku je řádné, přidružené nebo čestné.
(b) Je-li členem právnická osoba, zastupuje jí její statutární zástupce nebo jím pověřený zástupce.
(c) Řádné členství vzniká přijetím člena Schůzi, a to na základě podání písemné přihlášky.
(d) Přidružené členství vzniká přijetím člena Schůzí, a to na základě podání písemné přihlášky.
(e) Čestné členství vzniká přijetím člena Schůzí na základě návrhu některého člena Spolku, po kladném písemném vyjádření dotčené osoby.
(f) Členství zaniká úmrtím člena, jeho vystoupením ze Spolku podaným písemně, nebo vyloučením rozhodnutím Schůze na základě hrubého porušení stanovených povinností člena nebo z jiných důvodů stanovených zákonem.
(g) Vyloučení člena se řídí příslušnými ustanoveními zákona.    

  
12. Seznam členů Spolku.
Spolek vede seznam členů podle jednotlivých druhů členství. Zápis a výmaz členů provádí Předseda. Seznam členů je neveřejný. Uložen je v sídle Spolku, kde je přístupný všem členům Spolku.          

13. Povinnosti členů Spolku.
Všichni členové Spolku jsou povinni řídit se těmito stanovami, přispívat dle svých schopností a možností k naplňování účelu Spolku, plnit orgány Spolku stanovené úkoly a platit v určené lhůtě členské příspěvky nebo zápisné. Svým jednáním nesmí ohrozit vážnost a dobré jméno Spolku. Přidružení členové jsou osvobození od placení členského příspěvku. Čestní členové jsou osvobozeni od placení členských příspěvků a zápisného.  

14. Práva členů Spolku.
(a) Všichni členové Spolku mají právo účastnit se zasedání Schůze, všech aktivit Spolku, předkládat orgánům Spolku své návrhy, podněty a připomínky. Dále mají právo požadovat od orgánů Spolku informace a vysvětlení týkající se činnosti Spolku, nahlížet do zápisů ze zasedání orgánů a do ostatních písemností Spolku.  
(b) Do volených orgánů Spolku mohou být voleni pouze řádní členové, při rozhodování orgánů Spolku mají rovný hlas. Členové s přidruženým a čestným členstvím mají při rozhodování pouze hlas poradní.       

15. Hospodaření Spolku.
(a) Spolek svou činnost a naplňování cílů finančně zabezpečuje z těchto zdrojů:
- členských příspěvků a zápisného.
- darů, odkazů a veřejných sbírek.
- přijatých grantů, příspěvků a dotací.
- úroků z bankovního účtu Spolku. 
- z vedlejší hospodářské činnosti.
(b) Finanční prostředky Spolku jsou uloženy v pokladně a na bankovním účtu Spolku.
(c) S majetkem Spolku se nakládá účelně a hospodárně v souladu s účelem Spolku, na základě usnesení Schůze a Výboru, v souladu se schváleným rozpočtem a plánem činnosti Spolku.
(d) S finančními prostředky uloženými v pokladně Spolku disponuje pokladník, s finančními  prostředky uloženými na účtu Spolku disponuje Pokladník, Předseda a Místopředseda Spolku, každý samostatně.   
(e) Evidence příjmů, výdajů a majetku Spolku je vedena v souladu s obecně platnými předpisy.
(f) Kontrolu evidence finančních prostředků a majetku Spolku provede Kontrolní komise vždy po skončení kalendářního roku. Průběžnou kontrolu provádí Výbor a Kontrolní komise během roku. Výsledky kontrol se předkládají nejbližší Schůzi. Výsledky hospodaření Spolku jsou nedílnou součástí výroční zprávy Spolku. 
(g) Členský příspěvek se platí za každý kalendářní rok, v němž členství vzniklo nebo trvá. Zápisné se platí pouze v roce příjetí za člena Spolku. Členský příspěvek a zápisné jsou splatné k 31. lednu následujícího roku, ve kterém členství vzniklo nebo trvá.   

16. Zrušení a likvidace Spolku.
Zrušení Spolku je s likvidací. Funkci likvidátora, nerozhodne-li Schůze nebo soud jinak, plní Předseda. Je-li to nezbytné, likvidátor zpeněží nejdříve veškerý movitý majetek, nemovitý majetek pak tak, že jako poslední zpeněží pozemky s právem stavby. Likvidační zůstatek nabídne spolku nebo církevní právnické osobě, která pečuje o poutní kostel Navštívení P. Marie ve Skocích, jinak spolku s obdobným účelem.

17. Závěrečné ustanovení
Nestanoví-li tyto stanovy jinak, platí přiměřeně ustanovení příslušného platného zákona. Tyto stanovy byly schváleny dne 29. listopadu 2015 na jednání valné hromady spolku Pod střechou, o. s., a nabývají účinnosti dnem 1.1.2016.